Hipnoza terapeutyczna

Hipnoza terapeutyczna - EDYCJA 3

Jan Dyba

sobota: 10.00 – 19.00
niedziela: 10.00 – 15.00
 
22-23.10.2022 r.
19-20.11.2022 r.
17-18.12.2022 r.
14-15.01.2023 r.
11-12.02.2023 r.
11-12.03.2023 r.
15-16.04.2023 r.
13-14.05.2023 r.
17-18.06.2023 r.
 

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 5310 zł.
Obowiązuje zaliczka w wysokości 900 zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie – 490 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

Śląskie Centrum Psychosomatyki
Katowice, ul. Mariacka 18A
PKO BP 1 O/ Katowice
89 1020 2313 0000 3502 0653 1091

telefon:  512 129 022

e-mail: slaskiecentrumpsychosomatyki@gmail.com

Szkolenie jest skierowane do:

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.
To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

O prowadzącym:

Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research, oraz studentem i współpracownikiem Dr Ernesta Rossiego i Dr Kathryn Rossi pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami” oraz „Kreowanie nowej świadomości – psychospołeczna genomika samostwarzania”.

Szkolenie jest realizowane w systemie weekendowym (zjazdy raz w miesiącu) i składa się z dziewięciu  modułów tematycznych:

22-23.10.2022
Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii.

W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Modele postericksonowski

19-20.11.2022
Struktura sugestii hipnotycznej.

W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

17-18.12.2022
Podejście Utylizacyjne

W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

14-15.01.2023
Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej.

W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

11-12.02.2023
Ideodynamika

W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

11-12.03.2023
Praca z metaforą i anegdotą

W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

15-16.04.2023
Praca z objawem

W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

13-14.05.2023
Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa

W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

17-18.06.2023
Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia.

W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

Adres

ul. Mariacka 18A, Katowice

Sekretariat

+48 512 129 022

E-mail

sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl